BioFix Septic – Vi sinh xử lý hầm tự hoại

Danh mục: Sản phẩm, Sản phẩm môi trường khác, Vi sinh xử lý hầm tự hoại

Từ khóa: Vi sinh xử lý hầm tự hoại, xử lý bể phốt, xử lý bồn cầu

Xứ xuất: Mỹ

SKU: 228.04.001

0931.791.133