Định hướng phát triển

Ưu tiên phát triển, áp dụng các giải pháp xử lý các vấn đề về môi trường dựa trên nền tảng vi sinh vật là kim chỉ nam trong việc hình thành và phát triển của Vĩnh Tâm.

Cập nhật và áp dụng các công nghệ sạch (không hoặc ít dùng hóa chất, không sản sinh các chất dư thứ cấp độc hại, giảm tiêu thụ nguyên liệu, …) liên tục, chính xác, hợp thời đại đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của của cộng đồng và xã hội.